Guru púrnima üzenet Sivánandától

Guru Púrnima üzenet

Szvámí Sivánandától, mely 1948-ban íródott. Megjelent a Divine Life Magazinban 1948-ban, és 2018-ban a júliusi számban.

A Gurú Púrnima több, mint csupán egy Vjásza Púdzsá[1]. A komoly lelki útkereső számára speciális üzenettel bír. Ez a nap úgy jön el számára, mint éves emlékeztető a Titkok Legnagyobb Titkára. Az Isten-megvalósítás Guru Bhaktin[2] és a Guru Széván[3] keresztüli elérésére emlékeztet. Arra szolgál, hogy a törekvő tudatában legyen annak a különleges misztikus Belső Ösvénynek, amely egy közvetlen út, vagy égi létra a megvalósításhoz. Ez a Guru Széva ösvénye, amelyet olyan halhatatlanok tapostak ki, mint Uttanka[4], Upamanju[5], Aruní[6], Padmápada[7], Jógi Milarépa[8] és mások. Az ortodox szerzetesek ezen a kedvező napon megkezdik a Brahma Szutrák[9] tanulmányozását, míg a komoly törekvők ténylegesen megvalósíthatják ezek legvalódibb igazságait, ha határozottan megvetik lábukat a Guru Bhakti misztikus belső útján, és szilárd meggyőződéssel a Guru Slóka szerint járnak el:

dhyānamūlaṁ gurormūrtiḥ pūjāmūlaṁ guroḥ padam
mantramūlaṁ gurorvākyaṁ mokṣamūlaṁ guroḥ kṛpā ||

A Guru formája a meditáció forrása; A Guru lába az imádat forrása;
a Guru szava a Mantra forrása; a Guru Kegye a felszabadulás forrása.

A mai napon próbáld ki, és ismerd meg a Guru Tattva[10] valódi, belső jelentőségét. Az Isten a Gurun keresztül történő elérésének mélységes misztériumát Indiában fejlesztették ki. A Nagy Isten tökéletes megvalósítása a Guru-Isten imádatán keresztül az az Isteni Titok, melyet csak az olyan őszinte és komoly lelki törekvők ismernek ebben a szent országban, mint Szvétakétu[11], Uddálaka[12], Szatjakáma[13], Ékalavja[14]… stb. A földön található területek közül ez, Bháratavarsa[15] földje a legáldottabb. S keblén hordott kincsei között is leginkább áldott az a hatalmas kultúra, amit századok alatt hozott létre. Ennek a kultúrának is a legáldottabb aspektusa a hajdani nagyérdemű fiainak intuitív zsenialítása által kifejtett nagyszerű és fenséges filozófia. E filozófiájának megkoronázó dicsősége az általuk bemutatott gyakorlati szellemi élet, és a megvalósítás páratlan útja. A spirituális élet koronagyémántja pedig a Guru ideája. Ez a guru-tanítvány kapcsolat, és a Guru Széva ideáljának eszméje egyedülálló, amit sehol máshol a földön nem találhatsz meg. Ahogyan Kírtan[16]szádhana[17] a Vaskor, a Kalijúga[18] különleges, az Isten gyors megpillantását célzó szádhanája lett, ugyanúgy itt van az Új Jóga, egy olyan jóga, amely a kétség és szkepticizmus e korára, a büszkeségre és egoizmusra leginkább alkalmas (gyógyír[19]). Ez pedig nem más, mint a Guru Bhakti jóga. Ez a jóga csodálatos. Ereje hatalmas. Hatékonysága a legteljesebb. A Guru Bhakti valódi dicsősége leírhatatlan. Ez a jóga különösképpen e korra való, amely Istent hús-vér formájában jeleníti meg előtted, még ebben az életben.

A keményen radzsaszikus[20] egó a szádaka[21] ősellensége. A Guru Bhakti Jóga az arrogancia elpusztításának és az ördögi egó feloldásának legbiztonságosabb és legjobb szádhanája. Csakúgy, mint ahogyan egy bizonyos halálos baktériumot is csak egy bizonyos kémiai fertőtlenítőszer semmisíthet meg, az Avidjá[22] és az Ahankára[23] elpusztításának egyedülálló módja a GuruBhakti jóga. Ez a legnagyobb „Májá[24]-gyilkos” és „egó-gyilkos”. Ezek meglehetősen erőtlenné válnak, és többé már nem sújtják azt a szerencsés lelket, aki a Guru Bhakti Jóga szellemével telítődött. Valóban áldott az az ember, aki komolyan veszi ezt a jógát, minden más jógában messzire vezető sikereket ér majd el. A tökéletesség legkiválóbb gyümölcseit gyűjti össze a karma[25], bhakti[26], a dnyána[27] és a rádzsa[28] jógákban.

Ami alkalmassá tesz erre a jógára, az az őszinteség, a hit és az engedelmesség egyszerű triója. Légy őszinte a törekvésedben! Ne légy bizonytalan és ne végezd azt fél szívvel! Majd legyen teljes hited abban, akit Gurudnak választottál! Ne engedd, hogy a kételynek akár csak árnyéka is rád vetüljön! Aztán amikor abszolút hitet ébresztettél iránta magadban tudd, hogy az, amire ő tanít téged, az valójában a messze a legmagasabb jó számodra. Ezért kifejezetten engedelmeskedj szavainak! Betű szerint kövesd tanításait! Csináld ezt komolyan, és szavamat adom neked arra, hogy eléred a tökéletességet!

Ó felszabadulás és halhatatlanság keresője! Ha végtelen boldogságra vágysz, azt először is a Guru imádatával készítsd elő! Becsüld és tiszteld őt egész lényeddel! És mi a legnagyszerűbb útja az ő tiszteletének? A Guru által megtestesített nagyszerű példák hű utánzása és saját életben történő megvalósítása, az arra való törekvés, hogy felnőjünk az ideálhoz és elérjük a Guru által szeretett elveket. Mindezt nem pusztán az ő dicséretével, vagy imádatával, hanem az arra való vég nélküli törekvéssel, az arra való vállalkozással és az azért való küzdéssel, hogy egész lényünket azon dolgok magvalósításának szenteljük, melyre a tanító feltette az életét.

A Guru lelki megvalósításának gazdagsága még messze van a tanítványétól (felette áll annak), aki ezért minden istenadta képességét a Guru számára kedves ideák megvalósítására fordítja. A tanítvány tudatosságának Guru által befolyásolt átalakítása egyszerre szubjektív és objektív folyamat. Az elme egy tárgyiasult feszültség az univerzális tudatosságban, olyan, mint annak egy fodrozódása. A guru és a tanítvány a tudatosság olyan feszültsége, mely csupán állapota kifinomultságának és kiterjedtségének mértékében tér el a többitől. Minden magasabb, finomabb és expanzívabb állapot sokkal újszerűbb és befogadóbb, mint az alacsonyabb. A Guru (személye) Brahmanistha[29], aki a Végső Igazságban gyökerezik. A Guru elméje, mely a legközelebb van a Változatlan Létezés abszolút állapotához, minden képzeletet felülmúló, határtalan erőkkel rendelkezik. A tanítvány Guru általi beavatása egy olyan folyamat, melyben a Guru spirituális tudatosságának rendkívüli erejét ömleszti át a tanítvány elméjének durvább állapotába, ami a sötétség eloszlatásához és a tanítvány megvilágosodásához vezet. A tanítvány spirituális megvilágosodási folyamatának időtartama egyenesen arányos a tanítvány befogadó képességének és a Guru tudatosság-erejének mértékével. Nincs olyan cselekvés, vagy esemény, mely teljesen szubjektív, vagy teljesen objektív lenne. Az igazság valahol a kettő között van. Az erőfeszítés és a kegyelem szubjektív és az objektív erők, melyek egyidejűleg működnek, és melyek mindegyike a másiktól függ. A külső és a belső ugyanazon egységes létező egymást kiegészítő arcai. Ha csak a szem, vagy csak egy külső fénylő objektum van (jelen), az semmilyen célt sem szolgál. A két hatás kapcsolódása az, ami a fény észleletét létrehozza. Ha a teljes szubjektivitás lenne a valóság, úgy az egész világ eltűnt volna, mikor az első személy elérte az önmegvalósítást. Ha pedig a teljes objektivitás lenne a valóság, akkor senki sem érhette volna el a felszabadulást addig, amíg az egész univerzum nem emelkedik a feltétel nélküli Abszolút tudatossági szintjére.

A szubjektív és objektív egyike sem jelent teljes igazságot. A szubjektumnak (alanynak), és az objektumnak (tárgynak) azonos része van az egyén átalakításában. Az egyik a másik másolata. A világ az azt alkotó létezők gondolatai kollektív totalitásának (teljességének) anyagiasult formája, ennélfogva ha ezek (a világot alkotó létezők) egyikének elméje feloldódik (megsemmisül), az a többiek gondolatainak átrendezését igényli; a világ fenntartása innentől a fennmaradó(létező)k feladata marad. Ennélfogva egy esemény bekövetkezése a belső és külső, a Tiszta Létező szubjektív és objektív erőinek összekeveredése révén következik be. A Guru határtalan tudatossága elárasztja a tanítványban lévő sötét sarkot, aki mindezt az igazság és tisztaság erejének köszönhetően képes elviselni, és aki mindezt olyan mértékben kapja meg, amilyen mértékben elméjét a Radzsasztól és Tamasztól[30] megtisztult. A Guru magával a Létezéssel azonos, ezért a tőle származó segítséget a gondolkodás képessége felbecsülni sem tudja. Ma kinyilatkoztattam (nektek) azt a becses titkot, mely által minden elérhető. Most már kezetekben van a kulcs Isten királyságához. A Tökéletességhez vezető közvetlen ösvény most már előttetek áll. Váljatok a Guru Bhakti megtestesüléseivé! Hitetek és szeretetetek révén vonjátok magatokhoz bőséges kegyelmét! Emlékezzetek arra, hogy „Móksa múlam Guróh kripa[31]”! Nincs semmi, amit ez nem érhetne el számotokra. Lássátok az egész teremtést úgy, mint a Guru manifesztációját (megnyilvánulását). A valóságban a Guru áthatja az egész Univerzumot. Éljetek a Guru Gítá[32], e halhatatlan mű szellemében! Tanulmányozzátok a Guru Gítát kihagyás nélkül! Szívjátok magatokban nagyszerű tanításait, és utánozzátok eszméit! Itatódjatok át a Guru iránti szeretettel és Guru Szévával! Törekedjetek szüntelen és kövessétek tanításainak fonalát!

Legyen veletek a Belül Lakozó, a Legfelsőbb Lény, világítson meg benneteket a Guruk Guruja! Legyen veletek a Szatguru[33] kegyelme a legmagasabb Megvalósításban! Érjétek el a tökéletességet még ebben az életben!

-Szvámí Sivánanda

[1] A Vjásza Púdzsá egy különös tisztet adás (púdzsá) felajánlása minden évben a lelki tanítónak (általában a születésnapján), aki képviseli olyan tudást ad át, mint Vjásza, a nagy tanító.

[2] A Guru iránti szeretet és odaadás.

[3] A Guru szolgálata, és ezen keresztül Isten szolgálata.

[4] Egy risi (szent) volt, aki a Máru sivatagban élt. Uttanka egyike azon kevés személyeknek, akik látják a Krisna Visvarupáját (isteni alakját). Krisna egyszer megáldotta Uttankát, amitől szomjúsága elmúlt, amikor csak Krisnára gondolt. Ettől kezdve a sivatagban zuhanó ritka felhőket Uttanka felhőinek nevezték.

[5] Egy nagy risi, aki az Úr Siva híve volt.

[6] Híres védikus tanító, Áruni néhány évszázaddal élt a Buddha előtt élt. Árunit az egyik első filozófusként tartják számon az írott történelemben.

[7] Híres. a kr.u. VIII. században élt filozófus, Sankarácsárja követője, az általa alapított egyik matha (kolostor) vezetője.

[8]  A tantrikus tibeti buddhizmus egyik legfontosabb alakja, akit a buddhizmus egyik legnagyobb szentjeként tartanak nyilván.

[9] Az upanisadokban, Brahmanról, a végső valóságról kifejtett tant 55 szútrában (aforizmában) rendszerező ősi indiai mű.

[10] A Guru Tattva a guru lényege vagy az isteni elv. A kifejezés szanszkrit, guru, „tanár” vagy „mester”, és tattva, „alapelv”, „lényeg”, „valóság” vagy „igazság” jelentése. Így a guru tattva a tudatosság vagy a magasabb tudás alapja.

[11] Az Upanisádok egyik szereplője. Ő volt a bölcs Uddalaka fia, az Áruni szent unokája. Ő képviseli a tudás keresőjét. Az Upanisadok leírják Szvétakétu útját a tudatlanságtól a saját maga és a végső igazság (szat) megismeréségig.

[12] Áruni másik neve (ld. 6. lábjegyzet)

[13] Egy fiú, aki később egy védikus szentté válik. A Cshandógja Upanisádban szerepel.

[14] A Mahábhárata eposz egy szereplője. (A Nisadha Királyság fiatal fejedelme.)

[15] Bhárata földje = India.

[16] Isten neveinek áhítattal és átéléssel való éneklése.

[17] Tudatosan és rendszeresen végzett spirituális tevékenység. Megtalálható a hindu, buddhista, dzsain és a szikh hagyományokban éppúgy, a lelki célok elérése érdekében. A megszabadulás elérésének és a spirituális erők megszerzésének útja. A szádhana célja a testben meglévő férfi-női polaritás egyesítése vagy az egyéni lélek (átman) és a legmagasabb rendű valóság (paramátman) egybeolvasztása

[18]  A “Vaskor”. A hindu kronológia négy világkorszakának, azaz jugáknak (Szatjajuga, Tréta-juga, Dváparajuga, Kali-juga) egyike. Nevének jelentése a „démon (Kali) korszaka”. Időtartama 432 000 emberi év (1200 istenév) a hajnalokkal és az alkonyattal együtt (100-100 istenév). A tradicionális hindu szentírások szerint a történelem ciklikus jellegű, különböző korszakok hatalmas, ismétlődő sorozata. Minden korszakra sajátos tulajdonságok jellemzők. A világkorszakok isteni tudatállapotok kivetüléseinek is tekinthetők, mindegyik korszakban azonos mentalitású emberek születnek, akiknek feladatai, erényei, kötelességei csaknem azonosak, és hasonló módon felelnek meg a vallás (dharma) által támasztott követelményeknek. A négy korszak időrendben követi egymást, mindegyik korszak erkölcsileg alacsonyabb rendű értéket képvisel, mint az előző. A Kali-juga korszaka az utolsó, és legromlottabb, amit a védikus írások szerint a lelki sötétség, az erőszak és képmutatás jellemez. Az időszak végén általános kataklizma zajlik le, melynek során Visnu utolsó avatárájaKalki elpusztítja a világot, és kezdetét veszi egy újabb ciklus a Szatjajugával.

[19] Az zárójelben szereplő szavak a fordító megértést segítő kiegészítései, melyek a szó szerinti fordításban nem szerepelnének.

[20] A radzsasz a három guna (minőség, kötőerő) egyike. A hindu felfogás három minőségi változatot ismer, s ezeket gunáknak nevezi. A guna jelentése többnyire: minőség, sajátosság, tulajdonság, erény, érdem. Legmegfelelőbb talán, ha minőségi sajátosságnak fordítjuk.

A három guna a következő:

  • szattva (सत्त्व): az egyensúly, kiegyenlítés, a rend, tisztaság, világosság, nyugalom, könnyűség, jóság sajátossága
  • radzsasz (रजस्): a mozgás, erőkifejtés, lendület, nyughatatlanság, szenvedélyesség sajátossága
  • tamasz (तमस्): a nehézség, sötétség, mozdulatlanság, tompultság, tehetetlenség, tudatlanság sajátossága

[21] Lelki gyakorlatos életet élő törekvő.

[22] Nem tudás.

[23] „Énképző”, vagy egó.

[24] Illúzió.

[25] Karma jóga = az önzetlen cselekvés jógája.

[26] Bhakti jóga = az Isten iránti szeretet és odaadás jógája.

[27] Dnyána jóga = a(z Istenről való) tudás jógája

[28] Rádzsa jóga = az előző három jógát ötvöző jógaút.

[29] Olyan tanító, aki „felszívódott” (feloldódott) a Brahman (Isten) szemléségében.

[30] Ld.a 20. lábjegyzetet.

[31] „a Guru kegyelme a felszabadulás gyökere”

[32] A bölcs Vjászának tulajdonított szentírás. A Guru Gítá Úr Siva és a felesége, a Párvatí közötti beszélgetést írja le,  az Út a Gururól és a felszabadulásról tanítja feleségét.

[33] Olyan tanító (guru), aki megvilágosodott risi vagy szent, és akinek az életcélja az, hogy a tanítványokat a spirituális úton vezesse, amelynek összegzése az Én megvalósítása, Isten elérése.

Hasonló spirituális tanításokat ide kattintva olvashatsz.